Himalaya Neem Skin Wellness

$ 15.02

Himalaya Neem ด้วยสรรพคุณของสะเดา ช่วยบรรเทาความเสื่อมสภาพของเซลล์อนุมูลอิสระ ช่วยในการฟื้นฟูสภาพผิวและช่วยในการรักษาสุขภาพผิว

Properties of Neem help alleviate the cell damaging effects of free-radicals, assist in rejuvenating the skin and help to maintain healthy and glowing skin.