Terms & Conditions | ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

Payment | การชำระเงิน

Bank Transfer to our Thai bank account (payment instructions will be sent to you by email after check out).

คุณสามารถชำระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร ตามเลขที่บัญชีธนาคารที่ให้ไว้

Security | การรักษาความปลอดภัย

All transactions on KAIDEE-SHOP.COM are 100% secure. We do not share the customer’s details with any third parties.

การทำธุรกรรมทั้งหมดใน KAIDEE-SHOP.COM มีความปลอดภัย 100% ทางเราไม่มีการนำรายละเอียดของลูกค้าเพื่อนำไปใช้ร่วมกันกับบุคคลที่ 3 และไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มแต่อย่างใด

Delivery | การส่งสินค้า

All orders are shipped within 1 – 2 business days after payment to the buyer’s specified address. The buyer / recipient is responsible for providing us the full and correct postal address. We are not responsible for any additional costs for shipments, which will be not delivered because of wrong or uncomplete delivery address.

คำสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกจัดส่งภายใน 1 – 2 วันทำการหลังจากการชำระเงินไปยังที่อยู่ของผู้ซื้อที่ระบุไว้ ผู้ซื้อ / ผู้รับเป็นผู้รับผิดชอบที่อยู่ไปรษณีย์ที่เต็มรูปแบบและถูกต้อง ทางเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ เนื่องจากที่อยู่ที่ผู้ซื้อแจ้งไว้ผิดิ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์

Way of shipping | ช่องทางในการจัดส่ง

All orders are packed in corresponding packaging and shipped as airmail registered package via Thailand Post.

คำสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกบรรจุในแพคเกจ และจัดส่งเป็นแบบลงทะเบียนหรือ EMS ผ่านทางไปรษณีย์ไทย ตามแบบที่ลูกค้าได้ระบุไว้

Track & Trace | การติดตามและตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

After package is shipped via Thailand Post, buyer will get shipment tracking number via email. Buyer can track & trace the package and its delivery on-line in our track & trace application here or directly on the website of Thailand Post here. Online track & trace is also available as 17TRACK smart phone application for Android, iOS a Windows Phone, which is highly recommended. Links to 17TRACK smart phone application are available at the footer of this site.

หลังจากที่แพคเกจถูกจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ไทย, ผู้ซื้อจะได้รับการจัดส่งหมายเลขติดตามผ่านทางอีเมล์ ผู้ซื้อสามารถติดตามและตรวจสอบแพคเกจผ่านทางเว็บไซต์ของทางร้าน หรือโดยตรงบนเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทยที่นี่ ท่านสามารถติดตามด้วยระบบออนไลน์ผ่านทางสมาร์ทโฟนสำหรับ Android,และ iOS ตามด้านล่างของเว็บไซต์

Delivery time | ระยะเวลาการจัดส่ง

Delivery time usualy takes about 10 – 15 days from date of shipping. If you will not get your order delivered within maximum of 20 days, it is highly recommended to contact your local post office with the shipment number provided in the “order shipped” confirmation and ask for status and delivery of the shipment. In case that your local post office will have no information about your shipment, please contact us back as soon as possible and we will issue an official claim with Thailand Post.

สำหรับแพคเกจลงทะเบียนจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน EMS 1 – 2 วัน นับจากวันที่จัดส่ง หากท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 5 วัน กรุณาติดต่อสำนักงานไปรษณีย์ท้องถิ่นของท่าน ตามที่ท่านได้แจ้งที่อยู่ไว้ ในกรณีที่สำนักงานไปรษณีย์ท้องถิ่นของท่านไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งของท่าน โปรดติดต่อกลับมาทางเราด่วนที่สุด ทางเราจะติดต่ออย่างเป็นทางการกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย

Postage and packaging costs | ค่าไปรษณีย์และค่าบรรจุภัณฑ์

All shipments are well packed in a new and reliable packaging. Packaging costs are included in the product price. Postal shipping rate is calculated at the checkout.

การจัดส่งทั้งหมดจะถูกบรรจุอย่างดีในบรรจุภัณฑ์ที่ใหม่และเชื่อถือได้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้รวมในค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

Delivery, take over of shipment | การส่งมอบ,การใช้เวลาเกินกำหนด – การจัดส่ง

The buyer / consignee of the goods is obligated to accept / take-over the shipment / package with the order from a third party hired by seller / shipper – the local postal service. In the event that the buyer / consignee is not present at the time of delivery of order, the post office leaves the buyer with the notice of shipment. The shipment is usually stored at the delivery post office for a period of 14 – 30 days if postal notification not specifies otherwise. In the event that an order / package is not taken over or claimed at the post office by buyer / recipient, post office ships the order / package back to the seller / shipper. In such case of non-acceptance of the order / package, the seller / shipper is entitled to charge the buyer to pay a cancellation fee of USD 20 or EUR 20, unless the seller and buyer agree otherwise. The cancellation fee is then deducted from the total amount of the order together with shipping costs as the costs of fulfillment of the obligations arising from the binding order of the buyer. The remaining part of the purchase price is then returned to the buyer, the next day after the shipment with the order is returned back to the seller at the latest.

ผู้ซื้อ / ผู้รับสินค้า เป็นผู้ยอมรับและรับภาระดังต่อไปนี้ การใช้เวลาการจัดส่งมากเกินกำหนด / การว่าจ้างบุคคลที่สามเพื่อการจัดส่งโดยผู้ขาย / ผู้ส่ง – ไปรษณีย์ไทย ในกรณีที่ผู้ซื้อ / ผู้รับไม่อยู่ในช่วงเวลาของการจัดส่ง สำนักงานไปรษณีย์จะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้าก่อนการขนส่ง การจัดส่งมักจะถูกเก็บไว้ที่สำนักงานไปรษณีย์เป็นระยะเวลา 14 วันหากการแจ้งเตือนไปรษณีย์ไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่มีคำสั่ง / แพ็กเกจไม่ได้นำมาอ้างหรือที่สำนักงานไปรษณีย์โดยผู้ซื้อ / ผู้ส่งที่ทำการไปรษณีย์เพื่อ / แพ็กเกจกลับไปยังผู้ขาย / ผู้ส่ง ในกรณีดังกล่าวที่ไม่ได้รับการยอมรับของการสั่งซื้อแพคเกจ / ผู้ขาย / ผู้ส่งมีสิทธิที่จะเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิก 200 บาทยกเว้นกรณีที่ผู้ขายและผู้ซื้อตกลงเป็นอย่างอื่น ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะถูกหักออกจากจำนวนของการสั่งซื้อพร้อมกับค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้าเป็นค่าใช้จ่ายของการปฏิบัติตามของภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากคำสั่งซื้อที่มีผลผูกพันของผู้ซื้อ ส่วนที่เหลือของราคาซื้อจะถูกส่งกลับไปยังผู้ซื้อแล้ววันถัดไปหลังจากการจัดส่งสินค้าที่มีการสั่งซื้อจะกลับไปยังผู้ขายล่าสุด และผู้ซื้อให้เราตามหมายเลขบัญชีธนาคาร

Complaints / Returns | การร้องเรียน / การรับคืน

In case of any complaint, please contact the shop KAIDEE-SHOP.COM immediately. Any complaints are handled individually and we always try to find a suitable and satisfactory solution.

ในกรณีที่มีการร้องเรียนใด ๆ โปรดติดต่อร้านค้าทันที KAIDEE-SHOP.COM ผ่านแบบฟอร์มการติดต่อที่นี่ ข้อร้องเรียนใด ๆ ได้รับการจัดการเป็นรายบุคคลและเราพยายามที่จะหาทางออกที่เหมาะสมและเพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจ

CUSTOMS, DUTIES & TAXES

Buyer is responsible for assuring the product can be lawfully imported to the destination country. The buyer / recipient is the importer of record and must comply with all laws and regulations of the destination country. Orders may be subject to import taxes, customs duties and fees levied by the destination country. The recipient of an international shipment may be subject to such import taxes, customs duties and fees, which are levied once a shipment reaches the recipient’s country. Additional charges for customs clearance are responsibility of the buyer / recipient; we have no control over these charges and can’t predict what they may be. Customs policies vary widely from country to country; buyer should contact local customs office for more information in case of any questions regarding customs regulations. When customs clearance procedures are required, it can cause delays beyond our original delivery estimates and we are not responsible for such delays or additional costs caused by such situation. In case of confiscation of the shipment with the order by customs office or other local authorities at the recipient’s country, we are not responsible for such confiscations, free replacements or any costs. Such case is full responsibility of buyer / recipient because such situation is beyond our control or influence.